Home / Robotics and Software Engineering

Robotics and Software Engineering

 

За ученици во основно училиште: 6 – 9 одделение
Просечно времетраење на часот: 90 минути

Кликнете овде за пријавување

Програмата Robotics and Software Engineering се фокусира на истражување на светот на роботиката од стручна инженерска перспектива. Посебниот акцент на програмирање на решенија го поттикнува создавањето на софистицирани и прецизни роботи. На овој начин се поттикнува сеопфатно изучување на науката, технологијата, машинското и софтверското инженерство и математиката (STEM).

Со цел да се обезбеди реалистична симулација на комплексните инженерски предизвици што постојат во индустријата, програмата за збогатување на знаењето Robotics and Software Engineering во голема мера се заснова на тимска работа и соработка. Програмата е осмислена според универзитетска програма за инженерство со цел да ги подготви учениците за светот на индустријата. Учесниците во програмата ќе се соочат со инженерски предизвици слични на оние дадени во универзитетските програми и истите ќе ги разрешуваат со помош на графичката програма EV3.

Преглед на наставната програма Robotics and Software Engineering

Во рамките на оваа програмата за збогатување на знаењето на e² Young Engineers се подучува на таков начин што нашите едукатори се надградуваат на наставните програми поминати претходно. Ние секогаш ги охрабруваме новите ученици и ги повторуваме претходните лекции за да осигуриме дека никој од учениците не заостанува во совладувањето на материјалот. Програмата Robotics and Software Engineering помага да се развијат низа различни способности за машинско и софтверско инженерство.

Учениците преку оваа програма ќе учат наредби, услови, циклуси, методи за планирање, динамичко програмирање, применета математика и оператори.

Цели на програмата Robotics and Software Engineering:

 • Подобрување на процедуралното, логичкото и алгоритамското размислување
 • Унапредување на способностите за програмирање
 • Негување на способноста на учениците за решавање на комплексни инженерски предизвици користејќи механички и програмски решенија заедно
 • Развивање на способностите за решавање проблеми со програмска-механичка оптимизација
 • Развивање на математичката обработка
 • Подобрување на способностите за управување со времето и градење на тимови
 • Проширување на критичкото и креативното размислување
 • Стекнување на информатичка и медиумска писменост

Теми за изградба на модели во програмата Robotics and Software Engineering:

 • Забавен парк
 • Тешка градежна опрема
 • Возила
 • Роботи кои извршуваат комплексни мисии
 • Уреди и игри