Home / Спирално учење

Спирално учење

Метод на спирално учење

Нашите едукатори ги подучуваат учениците за принципите и условите дадени во одредена лекција на основно ниво. Ова го правиме преку едноставни демонстрации и приказни. Следниот чекор на методот на спирално учење е воведувањето на овие принципи во нови контексти и тоа сé подлабоко и подетално со секој следен чекор.

Нашата техника на спирално учење може да се најде во секоја лекција на Young Engineers, како и во наставните програми за секоја програма, а започнува со основни вештини за конструкција на модели, инженерски термини, софистицирани модели, софтверско програмирање и потоа континуирано се работи на унапредување на овие лекции и вештини. Спиралното учење спаѓа во нашиот систем на основни вредности за тоа како ние едуцираме. Секоја наставна програма за збогатување на знаењето претставува надградување на лекциите научени претходно.