Home / Спроведување

Спроведување

Спроведување на нашиот метод за едукација низ игра и забава

Приказни, демонстрации, експерименти и забава

Успешно го привлекуваме вниманието на учениците и ги запознаваме со принципите на математиката и науката преку приказни и експерименти. Секој час од програмите на Young Engineers започнува со теоретски објаснувања и експерименти кои докажуваат релевантни научни принципи (околу 10-15 минути од времетраењето на часот).

Видеото во продолжение е пример за тоа како ние демонстрираме одреден научен принцип. Овој експеримент им покажува на учениците што е тоа центрифугална сила.

Визуелната претстава им помага на учениците да го разберат концептот на центрифугална сила и начините на кој таа влијае на физичкиот свет. По овие експерименти и демонстрации, учениците продолжуваат со практичниот дел од часот. Тие градат модел кој го покажува научниот принцип што го учеле на часот. На секој час се учи различен научен принципи и секој ученик потоа гради различен модел да ја прикаже темата на часот.

Следново видео е пример за LEGO® модел на вртелешка што учесниците на Young Engineers го направија на експериментот на часот за да ја прикажат центрифугалната сила.